Husorden for AB Mølletoften

Almindelige bestemmelser

Andelshaverne og lejerne i AB Mølletoften lægger stor vægt på, og ønsker at opretholde, et godt naboskab, en rolig og attraktiv ejendom og så lidt mulig gene naboerne imellem med hensyn til støj og uro.

 

Orden og affald

Vi lægger stor vægt på, at vores ejendom fremstår ryddelig og samtidig opfylder kravene om brandsikkerhed og skadedyrsbekæmpelse.

Der må derfor ikke ryges i trappeopgangene eller på bagtrapperne. På trapper, i gange og i fællesrum må der ikke anbringes effekter af nogen art, herunder fodtøj, cykler affaldsposer mv.

Cykler, barnevogne eller lignende bør så vidt muligt anbringes i gården eller i cykelrum/kælder.

Opbevarede genstande og væsker i kælderrummene, loftrum og i redskabsrummene skal følge brandvedtægterne.

Affald, pap og lignende må ikke anbringes andre steder end i de dertil opstillede genbrugs- eller affaldsspande. Storskrald må kun anbringes i storskraldsrummet.

Ved tilsvining af fællesarealer fx ved moderniseringer, flytninger, reparationer eller lignende skal disse rengøres efter endt arbejde, senest den efterfølgende dag.

 

Et roligt og trygt miljø

Det er vigtigt at vi alle kan leve sammen i et roligt og trygt miljø. Mellem kl. 19.00 og 08.00 må der derfor ikke benyttes boremaskiner, værktøj mm. I lejligheder eller gård.

Musik samt anden støjende underholdning må kun udøves således, at den ikke er til gene for de øvrige beboere.

Der må ikke spilles høj musik i tidsrummet kl. 23.00-09.00 søndag til torsdag og i tidsrummet 01.00-09.00 fredag og lørdag.  

Fester bedes varslet med opslag i opgangen mindst en uge i forvejen.

Vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler til lettelse for husførelsen, skal installeres og anvendes således, at de ikke er til gene for ejendommens beboere.

 

Husdyr

Det er ikke tilladt at holde husdyr i ejendommen, med mindre bestyrelsen helt ekstraordinært har godkendt det.

Husdyr må ikke medtages eller luftes på AB Mølletoftens fællesarealer. Efterladenskaber fra hunde skal fjernes fra fortorvsarealet.

 

Lejligheder

Lejligheder må ikke, uden bestyrelsens skriftlige samtykke, bruges til andet formål end beboelse. Der må ikke foretages væsentlige ændringer i lejligheden uden bestyrelsens skriftlige samtykke. Samtykke gives efter skriftlig ansøgning til bestyrelsen.

 

Udluftning

For at undgå fugtdannelse, med dertil hørende ødelæggelse af træværk, tapet og maling, skal beboerne foretage effektiv udluftning af lejligheden.

 

Generelt

Enhver andelshaver, lejer og fremlejer har pligt til at overholde boligforeningens vedtægter og husorden.

Bestyrelsens medlemmer og ejendommens funktionærer har ret og pligt til at påtale overtrædelser af foreningens vedtægter og husorden, ligesom andelshavere, lejere og fremlejere har pligt til at følge disse anvisninger. 

Comments